5. IJsvereniging

Historie ijsvereniging Kaakheem.

Nadat in 1882 de Nederlandse Schaatsenrijders Bond is opgericht, wordt in Ten Boer vlot daarna een ijsvereniging in het leven geroepen. Als officiёle datum wordt uitgegaan van 1 november 1883. Op die dag ontving ijsvereniging Kaakheem de eerste subsidie. Het was de tijd van baantjes trekken op het Damsterdiep, in baaien onderbroek of rok, de schaatsen vastgemaakt aan schoenen of sokken, ook de tijd van prik- en duwwedstrijden (met spek- en geldprijzen) en de arreslee.
Vermaard tot in de wijde omtrek was het café Kaakheem aan het Damsterdiep, waar kastelein Schoonveld hete punch en een borrel schonk, en ijsfeestjes organiseerde waar hij een omzet mee haalde waar hij driekwart jaar op moest teren. Volgens K. ter Laan’s Groninger Encyclopedie kende men op verschillende dorpen het woord Kaakheem, n.l. het erf waar de “kaak” op stond. De “kaak” was de schandpaal. De straf van de “kaak” en van het brandmerken werden in 1854 afgeschaft.
In de winter was café Kaakheem dus een geliefde aanlegplaats voor de schaatsliefhebbers. Er is zelfs een hele Grunneger operette aan gewijd: “Mit noar Kokhaim” van B.H. de Graaff, J. Dijkstra en Fr. Moolenaar. Eén van de liedjes uit deze operette staat vermeld in het “Grunneger zangbouk” van P. Groen, De tekst luidt:

De doagen lengen, de nachten strengen.
Het vrust ’n bakstain dik.
De vlokken vlaigen, de luchten draigen.
De zun gaait vroug op ’t rik.
Kom leg ais op, leg hier moar aan.
Scheuveln man, komt traauwen van.
Noa loat ze rieden, der over snieden.
De boan is spaigelglad.
Nou zel bie stromen, het jonkvolk komen.
Oet veld en loug en stad.
Nou langs de ladde, bie onze badde.
In jachtwaaid hier bie d’heerd.
Dei pons wil drinken, dei hier wil klinken, dut vast nait zo verkeerd.

In 1900 gingen met de vlammen die het vermaarde café Kaakheem verwoestte, ook de eerste stukken van de vereniging verloren. Later verdwenen de bescheiden uit de jaren tussen 1900 en 1966. In 1931 werd het café afgebroken vanwege de verbreding van de huidige Rijksweg 41 en verhuisde de vereniging naar café Klinkhamer.
In de jaren ’60 werd onder leiding van J.R. v.d.Hoek begonnen met acties voor de aanleg van een ijsbaan. Het geld voor de ijsbaan kwam er door acties, giften (de gemeente schonk het land van Kremer), uitgifte van renteloze aandelen en veel werk door vrijwilligers. Op 9 januari 1968 werd de ijsbaan officieel geopend. In 1973 kreeg Kaakheem de beschikking over een noodkleuterlokaal van de gemeente, die met vlijtige handen van leden werd opgeknapt.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is ijsvereniging Kaakheem onderscheiden met de in 1965 ingestelde Koninklijke Erepenning vanwege de vele en gevarieerde activiteiten die de vereniging in de afgelopen 100 jaar heeft ontplooid.

In 1999 werd de ijsbaan in Ten Boer verplaatst naar de huidige locatie aan de Sportlaan. De accommodatie werd voorzien van een 400 meter skeelerbaan waarop in 2004 de Nederlandse Kampioenschappen zijn gehouden.

Plezier school De Fontein.
Schaatsplezier van circa 160 leerlingen van cbs De Fontein op 6 januari 2009.
In het kader van ons 125-jarig bestaan van onze vereniging hebben we ze allemaal een beker warme chocolademelk of ranja aangeboden.

Lidmaatschap.
De contributies moeten worden voldaan uiterlijk op de 14e dag na de dagtekening van de nota van de penningmeester. Indien een lid zijn geldelijke verplichting niet nakomt, ontvangt het lid van de penningmeester een gedagtekende herinneringsbrief om alsnog de contributie te betalen. Heeft het lid binnen een termijn van 10 dagen na dagtekening van de herinneringsbrief niet aan zijn geldelijke verplichting voldaan, dan wordt deze nalatigheid door het bestuur beschouwd als het niet meer op prijsstellen van het lidmaatschap van de ijsvereniging. De penningmeester past het register van leden aan door de naam van betrokken lid te verwijderen uit dit register. De penningmeester maakt melding van het vorenstaande in de herinneringsbrief.

Reacties zijn gesloten.